Силистра и Ситово са с най-ниска раждаемост за 2019г.

Силистра и Ситово са с най-ниска раждаемост за 2019г.

Регион: Силистра Категория: Анализи Публикувано: Прегледи: 991
Силистра и Ситово са с най-ниска раждаемост за 2019г.

Раждаемост

През 2019 г. в област Силистра са регистрирани 899 родени деца,като от тях 896 (99.7%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените се увеличава със 77 деца, или с 9.4%.

Коефициентът на обща раждаемост в област Силистра през 2019 г. е 8.2‰, а през предходните 2018 и 2017 г. той е бил съответно 7.5 и 8.3‰. С най-висок коефициент на раждаемост са общините Кайнарджа (14.2‰) и Главиница (9.8‰), а с най-нисък - Силистра (6.6‰) и Ситово (7.1‰).

Броят на живородените момчета (471) е с 46 повече от този на живородените момичета (425), или на 1 000 живородени момчета в област Силистра се падат 902 живородени момичета.

В градовете и селата живородените са съответно 349 и 547 деца. Коефициентът на раждаемост в градовете е 7.3‰, а в селата - 9.0‰. През 2018 г. тези коефициенти са били съответно 6.4 и 8.3‰.

Съществено значение за намалението на раждаемостта оказват и измененията във възрастовата структура на родилните контингенти. Близо 90.0% от ражданията се осъществяват от жените на възраст от 15 до 34 години, които през 2019 г. са 794 и са се увеличили спрямо 2018 г. със 7.0%.

През 2019 г. броят на живородените деца, родени от майки под 18 години е 48, а тези родени от жени на възраст над 40 години - 23.

Средната възраст на жените при раждане на първо дете се намалява с пет месеца спрямо 2018 г. и достига 25.1 години.

От началото на деветдесетте години на миналия век се наблюдава трайна тенденция на увеличаване на извънбрачните раждания. Техният относителен дял нараства от 29.4% през 1995 г. на 49.8% през 2001 г. и на 49.8% през 2018 година.

През 2019 г. броят на живородените извънбрачни деца в областта е 475, или 53.0% от всички живородени. Относителният дял на живородените извънбрачни деца в градовете (51.3%) и селата (54.1%) е почти еднакъв.

Смъртност

Броят на умрелите през 2018 г. е 1 927 души, а коефициентът на обща смъртност- 17.7‰. Спрямо предходната година броят на умрелите намалява с 47 случая, или с 2.4%. Нивото на общата смъртност остава твърде високо.

Смъртността сред мъжете (19.9‰) продължава да бъде по-висока в сравнение със смъртността сред жените (15.7‰). Продължават и различията в смъртността сред градското и селското население. Коефициентът на смъртност е по-висок в селата (18.4‰) отколкото в градовете (16.9‰).

С най-висока смъртност се отличава община Алфатар (22.3‰). Най-нисък е този показател в община Кайнарджа - 9.1‰.

Показателят за преждевременната смъртност през 2019 г. продължава да е висок - 19.9% и е с 0.3 процентни пункта по-нисък спрямо 2018 година. В стойностите на показателя за преждевременна смъртност има съществени разлики при мъжете и жените.

Докато умрелите жени на възраст до 64 години включително са 12.4% от всички умрели жени, то при мъжете този относителен дял е - 26.1%.

През 2019 г. в областта са починали 4 деца на възраст до една година, а коефициентът на детска смъртност е 4.5‰.

Естествен прираст на населението

През 2019 г. в резултат на отрицателния естествен прираст населението на област Силистра е намаляло с 1 031 души.

Намалението на населението, измерено чрез коефициента на естествения прираст, е минус 9.5‰.

Коефициентът на естествения прираст и в градовете (-9.6‰) и в селата (-9.4‰) е почти равен, или намалението на населението в област Силистра в резултат на естествения прираст се дължи на негативните демографски тенденции, както в градовете, така и в селата.

През 2019 г. в община Кайнарджа естественият прираст е положителен - 5.1‰. Във всички останали общини на област Силистра естественият прираст е отрицателен.

С най-малък по стойност коефициент на отрицателен естествен прираст е община Дулово (-6.4‰).

С най-голямо намаление на населението вследствие на високия отрицателен естествен прираст е община Алфатар (-14.4‰).

Останалите общини са с отрицателен естествен прираст, както следва: Главиница (-8.3‰), Силистра (-12.1‰), Ситово (-11.7‰) и Тутракан (-11.7‰).

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Коментари
FOODMARK Delivery Sticky
left
right