В Алфатар - най-разкрепостени, в Кайнарджа - най-консервативни, по отношение на безбрачието

В Алфатар - най-разкрепостени, в Кайнарджа - най-консервативни, по отношение на безбрачието

Регион: Алфатар Категория: Общество Публикувано: Прегледи: 3212
В Алфатар - най-разкрепостени, в Кайнарджа - най-консервативни, по отношение на безбрачието

Анализът на динамиката на семействата по вид показва, че в областта продължават да преобладават семействата съставени от двама съпрузи със или без деца - 87.7% от всички семейства. Семействата съставени от един родител с неженени/неомъжвани деца увеличават значително своя брой между последните четири преброявания и към 1.02.2011 г. са с 43.7% повече в сравнение с 1985 година. Относителният дял на непълните семейства, образувани от един родил с никога невстъпвали в брак деца, нараства от 5.6% през 1985 г., на 7.1% през 1992 г., на 9.9% през 2001 г. и достига 12.2% през 2011 г. Към 1.02.2011 г. броят на самотните родители (самотни майки и бащи) в областта са 4 408. Най-висок е относителният дял на семействата, образувани от един родител с никога невстъпвали в брак деца в общините Силистра - 14.4%, Тутракан - 12.5% и Ситово - 12.1%, а най-нисък е в общините Дулово - 9.6% и Кайнарджа - 9.7%. В общините Алфатар и Главиница този процент е съответно 10.6% и 10.5%.През последните двайсет години разпространение получи съжителството между двама души на семейни начала без юридически оформен брак. По данни от преброяването през 2011 г. в област Силистра 4 963 (13.8%) от всички семейства са в съжителство без брак. Най-висок е относителният дял на семействата в съжителство без брак в общините Кайнарджа - 40.7% и Алфатар - 17.9%, а най-нисък е в общините Силистра - 12.1% и Дулово - 12.5%. В област Силистра преобладават двучленните и тричленните семейства. Относителният им дял нараства от 68.7% през 1985 г. до 77.4% през 2001 и достигат 81.3% през 2011 г. Това увеличение се дължи изцяло на промяната в броя и относителния дял на двучленните семейства. През 2011 г. двучленните семейства са 19 271, което е 53.5% от всички семейства в областта. В сравнение с 2001 г. относителният дял на тези семейства се е увеличил с 4.9 процентни пункта, а в сравнение с 1985 г. с 9.9 пункта.

Четиричленните семейства в областта намаляват. През 1985 г. относителният им дял е 26.2%, през 1992 г. - 24.1%, през 2001 г. - 19.9 и достигат 16.4% през 2011 г. Многочленните семейства, съставени от пет и повече лица, намаляват повече от три пъти през периода 1985 - 2011 г. През 1985 г. те са 2 727 (5.1%) и намаляват до 804 (2.2%) през 2011 г. Неблагоприятната възрастова структура на населението в област Силистра предопределя по-високият относителен дял на семействата без деца. Към 1.02.2011 г. 44.0% от всички семейства са без деца. В сравнение с 2001 г. относителният дял на семействата без деца нараства с 2.6 процентни пункта. Няма големи различия между общините по показателя "брой на децата в семейството". С най-голям относителен дял на семействата без деца са общините Алфатар - 54.4% и Главиница - 46.8%, а с най-нисък - общините Кайнарджа - 39.8% и Дулово - 42.3%. В останалите общини: общ. Силистра - 43.2%, общ. Ситово - 46.2% и общ. Тутракан - 46.6%.

Преброяването през 2011 г. показва, че в областта преобладават еднодетният модел на семейството. Относителният дял на семействата с едно дете нараства спрямо преброяването през 1985 г. и към 1.02.2011 г. те са 62.5% от всички семейства с деца. Спрямо същото преброяване абсолютно и относително намалява броят на семействата с две, три и повече деца. Многодетните семейства (с три и повече деца) в областта към 1.02.2011 г. представляват 4.5% от общия брой на семействата с деца, или казано с други думи, многодетно е всяко двайсет и второ семейство с деца. Има известни различия в относителния дял на многодетните семейства по общини. С най-голям дял на семействата с три и повече деца са общините Кайнарджа - 19.5% и Алфатар - 7.8%, а с най-малък - Силистра - 2.4% и Тутракан - 3.7% от всички семейства с деца.

По данни от преброяването през 2011 г. семействата с деца, според икономическата активност на главата на семейството се разпределят, както следва: в 42.2% главата е икономически активна - заета, в 10.4% е безработна, а в 47.4% е икономически неактивена. В семейства съставени от двама съпрузи с никога невстъпвали в брак деца, се отглеждат 80.9% от децата на възраст до 18 години. В семейства с един родител живеят 5 537 деца на възраст до 18 години, или в тези сеймейства се отглежда и възпитава всяко пето дете в областта.

Семейството е структурна единица, формирана на основата на множество фактори, които определят размера, структурата и взаимоотношенията между членовете. Под влияние на редица демографски и социално-икономически фактори динамиката на броя и струкутрата на семействата в област Силистра се отличава с общо намаление на броя на семействата - от 53 287 към 04.12.1985 г. до 35 998 към 1.02.2011 г. В сравнение с 2001 г. семействата в областта към 1.02.2011 г. са намалели с 8 099 (18.4%). Данните от последното преброяване показват, че средният брой членове в семейството е 2.7. Този брой намалява през последните четири преброявания - 2.9 през 1985 и 1992 г. и 2.8 през 2001 година. За последните десет години от преброяването през 2001 г. се наблюдава намаление в броя на семействата във всички общини на областта: с 28.3% в община Алфатар, с 25.2% в община Главиница, с 9.7% в община Дулово, с 12.4% в община Кайнарджа, с 18.5% в община Силистра, с 25.5% в община Ситово и с 23.9% в община Тутракан.

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛКоментари
left
right