Осемнадесет точки бяха разгледани в днешната сесия на Общинския съвет

Осемнадесет точки бяха разгледани в днешната сесия на Общинския съвет

Категория: Общество Публикувано: Прегледи: 460
Осемнадесет точки бяха разгледани в днешната сесия на Общинския съвет

Общо осемнадесет точки разгледаха сесия на местния парламент. Приета бе към докладна, внесена от кмета д-р Найденов, касаеща приемане на Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Силистра в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност.

Градоначалникът внесе и докладна по отношение на Приемане годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община Силистра за 2021 г. Очаква се на базата на докладна на кмета да бъдат разгледани и Промени в Бюджета на Община Силистра за 2022г.

Председателят на съвета д-р Мария Димитрова внесе докладна, касаеща определяне размера на основната месечна работна заплата на кмета на Община Силистра. Д-р Найденов внесе и докладна свързана с Определяне размера на основните месечни работни заплати на кметове на кметства в Община Силистра, считано от 01.07.2022 г.

Приета бе и докладна, внесена от общинският съветник Златко Куртев, касаеща определяне и предлагане на кандидати за съдебни заседатели в Силистренски окръжен съд за мандат 2023-2026 година.

Приета бе и докладна, относно прекратяване на съсобственост между Община Силистра и физическо лице в урегулиран поземлен имот по плана на Централна градска част на гр. Силистра чрез продажба частта на общината.

Сключване на предварителен договор със "Сън технолоджи 1" ООД за продажба на земя - общинска собственост в с. Главан по чл. 70 от Наредбата за общинската собственост, по аналог с чл. 15, ал. 3 от Закона за устройство на територията, бе друга докладна, която също бе приета.

Кметът д-р Найденов в своя докладна акцентира върху Отдаване под наем на помещение № 317 в сградата на бул. "Македония" № 61 в гр. Силистра на Сдружение с обществено полезна дейност "Диабет", както и по отношение на отдаване под наем на имоти - публична общинска собственост чрез провеждане на публичен търг.

Утвърждаване и дофинансиране на маломерни самостоятелни и слети паралелки с пълняемост под задължителния минимум за учебната 2022/2023 година бе поредната докладна на д-р Найденов адресирана към местния парламент.

Приета бе и точка, касаеща проект за обект: "Инвестиционно проектиране - ул. "Плиска" с прилежащи зелени площи, тротоари, паркинги и благоустрояване, докладна, внесена от кмета за предстоящата сесия на местния парламент.

Допълнителните докладни, касаеха отпускане на финансови средства на СНЦ "Боксов клуб Доростол" Силистра, отпускане на финансови средства на СНЦ спортен клуб по волейбол "Елит" Силистра, отпускане на финансови средства на Мария Маринова, за възстановяване на щети от пожар, приемане на общински съветник в състава на по постоянните комисии към Общински съвет-Силистра /Лазар Иванов Лазаров/.

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛКоментари
left
right