Местните парламенти на три крайдунавски общини с решения по актуални теми

Местните парламенти на три крайдунавски общини с решения по актуални теми

Регион: Главиница,Ситово,Тутракан Категория: Политика Публикувано: Прегледи: 2982
Местните парламенти на три крайдунавски общини с решения по актуални теми

ТУТРАКАН

Към предварителните 10 докладни записки формиращи заседанието на Общински съвет-Тутракан, което се проведе на 24 юни, кметът на общината д-р Димитър Стефанов предложи още две. Със свое решение местните парламентаристи актуализираха поименния списък за разпределението на плана на капиталовите разходи за първото шестмесечие на годината. Актуализацията се състои във включване на нови дейности - лиценз за ESET Endpoint Protection Standart - 3 331 лв. и храсторез СУ "Христо Ботев" - 1540 лв., както и промяна на средствата за финансиране по дейности на геозащитни мероприятия, включително проучвателни работи - от 10 000 лв. на 7 510 лв.; доставка на моторна косачка /бензинопил/ - от 2 500 лв. на 3 000лв.; обследване на енергийни спестявания на Общинска административна сграда "Крепостта" 47 - 985 м2; Общински център за извънучилищни дейности (ОЦИД) - 978 м2; ДГ "Патиланчо" - 1143 м2; сграда "Възход 3" - 3317 м2; сграда "Възход 4" - 1145 м2; сграда "Вела Пискова" 3А - 365 м2; сграда " Гео Милев" 35 - 454 м2; сграда "Чайка 2" - 2340 м2; жил. сграда "Чайка 1" - 2158 м2 - от 17 000 лв. на 15 659 лв.

Влошеното състоянието на част от уличната и пътната мрежа налагат да се предприемат неотложни мерки за подобряване на настилките, за да се възстанови достъпността, комфорта на движението и да се избегне разрушение по основната конструкция на пътното платно. Това е причината, Общинският съвет даде съгласие кметът на общината да направи предложение до Министъра на финансите за трансформиране на средства от целевата субсидия за капиталовите разходи за дейности по текущ ремонт на общинска пътна и улична мрежа.

Приет е проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Тутракан. В нормативно определения 30-дневен срок за обществено обсъждане на наредбата, няма постъпили мнения или становища, стана ясно на сесията. В Наредбата са отразени измененията в нормативната уредба, като се регламентират конкретни изисквания към собствениците на животни на територията на Общината с действащата нормативна уредба. С приемането на допълнения и изменения в Наредбата се очаква да се подобри контролът върху отглеждането на селскостопански животни, предотвратяване на нерегламентирано изхвърляне на животински отпадъци, както и подобряване на хигиенните условия в населените места на територията на общината.

Необходимостта от актуализиране цената на услугата за издаване на разрешение за извършване на таксиметров превоз на територията на общината, както и за вписване и отписване на превозвача в публичния единен таксиметров регистър е поводът за предложената промяна в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Тутракан. Текстът в Глава Трета, точка 11 от Наредбата се изменя както следва: "Разрешение за таксиметров превоз на пътници с леки автомобили - 30 лв."

Вписване в публичния регистър за таксиметров превоз - 15лв. за брой, а отписване от публичния регистър - 10 лв. за брой. В хода на сесията бе допълнена Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост и приети решения по разпоредителни сделки с общински имоти.

Представител на Община Тутракан за извънредно неприсъствено общо събрание на Асоциацията по ВиК-Силистра, което ще се състои на 27 юли от 14:00 часа ще бъде зам.-кметът инж. Людмил Узунов.

Съветниците приеха и План за работата на местния парламент за второто шестмесечие на тази година.

Следващото заседание е насрочено за 22 юли.

ГЛАВИНИЦА

На 25 юни Общински съвет - Главиница проведе редовно заседание.

Кметът на Община Главиница Неждет Джевдет да направи предложение до Министъра на финансите за трансформиране на целева субсидия за капиталови разходи в трансфер за финансиране разходите на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища, улична мрежа и на сгради, публична общинска собственост - това бе първото решение гласувано от съветниците.

Постъпили заявления с искане за закупуване на имоти в землищата на селата Калугерене, Подлес, Ножарево и Стефан Караджа, както и за наемане на земи от Общинския поземлен фонд са поводът за приетото решение за допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2021 г. На кмета на общината е възложено да предприеме необходимите действия по актуализация на Годишната програма.

Общинските съветници решиха също да бъде даден под наем за срок от 10 години имот в землището на с.Черногор.

Община Главиница е собственик на 7 броя МПС и 1 бр. селскостопанска техника, които са в недобро техническо състояние и се нуждаят от ремонт, средствата за който са неоправдано високи. Директорът на ОП "Общински имоти и комунални дейности" е внесъл в Общинската администрация предложение за продажба на тези машини, като независим оценител е изготвил и пазарните оценки. На тази база Общинският съвет прие решение за продажбата, като възложи на кмета на Общината да организира и проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на общинското движимо имущество.

СИТОВО

Общински съвет - Ситово заседава на 29 юни. Общинските съветници приеха отчет за дейността на СПОХ "Независим живот" за 2020 г. и докладите за дейността на народните читалища на територията на община Ситово за 2020 г., както и изразходваните от тях средства от общинския бюджет.

Приета е нова Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Ситово.

Представител на Община Ситово за участие в редовно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К в област Силистра ще бъде кметът Сезгин Алиибрям.

Заради усложнената епидемична обстановка, с цел опазване на здравето на гражданите, заседанието на Общинския съвет се проведе при закрити врати за граждани.

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛКоментари
left
right