с. Суходол, община Главиница

с. Суходол, община Главиница

с. Суходол, община Главиница

География

Село Суходол се намира в Североизточната част на България -област Силистра, община Главиница. Съседните села са: Дичево, Сокол, Бащино и Босна. Село Суходол има хълмисто-равнинен релеф. Климатът е умереноконтинентален-горещо лято, студена зима, но през последните години количеството на валежите значително намаляват. Почвите са черноземни и плодородни. Разнообразна е растителността-широколистни и иглолистни гори. Отглеждат се домашни животни. Водите са подпочвени. Има и един язовир.

Религии

Жителите изповядват ислямска религия.

Културни и природни забележителности

Има два язовира.

НЧ "СТЕФАН КАРАДЖА - 1950 г."

В читалището функционират:

Библиотека;

Клуб "Млад приятел на книгата";

Клуб за художествено слово;

Вокaлна група за изпълнение на български и турски песни.