Професионален опит:

 • 2016 г. - до сега - Заместник-кмет "Финанси и икономика" в Община Силистра;
 • 2014 г. - до сега - Академичен наставник на студенти - Стопанска академия "Димитър А. Ценов", Свищов. Наставничество на студенти при провеждане на практика в организации от публичния и частния сектор по проект "Студентски практики";
 • 2013 г. - до сега - Преподавател във висше училище (асистент) - Стопанска академия "Димитър А. Ценов", Факултет "Стопанска отчетност", Катедра "Счетоводна отчетност", Свищов.

Образование:

 • 2017 г. - Образователна и научна степен "Доктор" по специалност "Счетоводство, контрол и анализ на стопанската дейност";
 • 2015 г. - 2017 г. - ОКС "Магистър" по специалност "Право", Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий";
 • 2013 г. - до сега - ОНС "Доктор" - докторант по научна специалност "Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност", Стопанска академия "Димитър А. Ценов", Тема на дисертацията: "Теоретико - приложни аспекти при счетоводното отчитане на търговските сделки с нетекущи материални активи";
 • 2011 г. - 2012 г. - ОКС "Магистър" по магистърска програма "Счетоводство и одит в банките", Стопанска академия "Димитър А. Ценов", Свищов, Защитена Дипломна работа на тема: "Счетоводни аспекти на касовото изпълнение на местните бюджети в банките";
 • 2007 г. - 2011 г.- ОКС "Бакалавър" по специалност "Счетоводство и контрол" Стопанска академия "Димитър А. Ценов", Свищов;
 • 2010 г. - 2012 г. - Председател на комисията по социално-битови въпроси в Стопанска академия "Димитър А. Ценов";
 • 2009 г. - 2012 г. - Зам.-председател на Студентския съвет при СА "Димитър А. Ценов" - гр. Свищов;
 • 2003 г. - 2007 г.- Средно образование СОУ "Никола Й. Вапцаров", Силистра, Хуманитарен профил със засилено изучаване на английски език, втори език немски език.

Контакти: