Правилата

без които не можем...

1.

Влизайки в сайта на "Портал Силистра", наричано по-долу "Уебсайт" Вие декларирате, че желаете да ползвате услугите на сайта и че сте запознат с настоящите Условия и се задължавате да ги спазвате. Ако не сте съгласни и не приемате тези Условия за ползване, моля не използвайте Уебсайта.

2.

При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия използваните по-долу термини и изрази ще имат следното значение:

2.1

Уебсайт е обособено място в глобалната Интернет мрежа с адрес www.portal-silistra.eu, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

2.2

Потребител e всяко физическо лице, което осъществява достъп и използва Уебсайта и услугите, предоставяни от "Порталът на Силистра" чрез Уебсайта.

2.3

Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи нормалното функциониране на Уебсайта, получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация, извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Уебсайта, извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по законодателството на друга страна.

3.

Лична информация Чрез своя Уебсайт "Порталът на Силистра" НЯМА да събира, обработва и съхранява лична информация.

4.

Собственост над Съдържанието Съдържанието на Уебсайта, включително, но не само целия текст и всички изображения ("Съдържание"), е със защитени авторски права на "Портал Силистра" както и техните автори. Всички права, дори и тези, които изрично не са упоменати тук, са запазени. Използването на каквото и да е Съдържание, освен това, което не е в разрез с тези Условия за ползване, без писменото разрешение на "Портал Силистра", е изрично забранено.

5.

Използване на Уебсайта "Порталът на Силистра" разрешава да използвате Уебсайта, както следва:

5.1

Вие имате право да разглеждате Уеб сайта, както и да отпечатвате извадки от Съдържанието единствено и само за нетърговски, лични цели и при условие, че запазвате всички надписи/знаци върху Съдържанието, свързани с авторски и други права на собственост;

5.2

Забранено е копирането, предаването, разпространението, съхраняването или по какъвто и да е друг начин използването на част или цялото Съдържание в каквато и да било форма без изричното писмено разрешение на "Портал Силистра", ако такова е налично се изисква задължително посочване на сайта (източникът) с добавяне на активен линк към него;

5.3

"Порталът на Силистра" има право да преустанови достъпа Ви до Уебсайта, в случай че е получило уведомление за нарушение в сайта или в случаите, когато потребител наруши настоящите Условия, включително чрез действия които се определят като Злоумишлени действия.

 

При желание да ползвате част или цялото Съдържание на нашия Уебсайт, моля да се обърнете за информация относно условията към "Порталът на Силистра" на електронен адрес [email protected].

6.

Отговорност

6.1

"Порталът на Силистра" ще се стреми да поддържа актуална информация от източници, които счита за достоверни, но не гарантира, че те са такива, както и че страницата не съдържа грешки и че достъпът до нея е непрекъсваем.

6.2

"Порталът на Силистра" не потвърждава и не носи отговорност за информацията, съдържаща се в изяви, новини и статии в, които има публикувани снимки и материали с невярно съдържание.

6.3

"Порталът на Силистра" преглежда съдържанието на материали, предоставени и/или изпратени от потребители на Уебсайта, като не носи отговорност за достоверноста на съдържанието.

6.4

"Порталът на Силистра" може по всяко време по своя преценка да премахне всеки материал, изпратен от потребител.

7.

Коментари

7.1

Уважавайте своите събеседници, дори и при различия във вижданията. Ако не сте съгласни с някой от авторите или посетителите на сайта - оборете го, но не го наричайте с обидни епитети. Не обиждайте и не използвайте вулгарни изрази.

7.2

Няма да бъдат толерирани прояви на расова, етническа и религиозна нетърпимост, сексуална дискриминация и призиви към насилие. Правото на свободно изразяване на мнение не бива да води до нарушаване на правата на други хора.

7.3

Всеки потребител трябва да уважава създателите на този сайт. Конструктивна критика се приема, но не се толерират обидни коментари относно изданието, дизайна, редакцията, редакторите или издателя. На обсъждане подлежат публикуваните текстове, а не техните автори.

7.4

Публикувайте мненията си по веднъж. Спамът и флудът са недопустими. Придържайте се към темата. Не са желателни безсъдържателни мнения ("Хахахахахахаха", "Жестоко!", "Яко", ред емотикони и т.н.).

7.5

Писането на кирилица е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО. Кирилицата се чете по-бързо. Пишейки на кирилица, уважавате тези, които Ви четат коментара.

7.6

"Порталът на Силистра" няма достъп до коментарите, които са публикувани чрез FACEBOOK акаунт и не носи отговорност за тяхното съдържание.

7.7

Всеки потребител, който публикува коментари, се съгласява с Общите условия за ползване на сайта, като екипът не носи отговорност за достоверността, точността и полезността на потребителските мнения.

8.

Реклама "Порталът на Силистра" не носи отговорност за характера на публикуваните реклами в сайта от външни платформи като E-TARGET, Easy Ads, Google AdSense и др.

9.

Промяна на Условията "Порталът на Силистра" си запазва правото да променя, без предварително уведомление, структурата или Съдържанието на Уебсайта, както и да прекратява достъпа до него по всяко време. Ваше е задължението да посещавате периодично тази страница с цел да се запознаете с актуализираните Условия за ползване, тъй като те са обвързващи за Вас.

10.

Приложимо право За всички неуредени в тези условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. Всички спорове, отнасящи се до тези Условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.

11.

Давност Настоящите условия се прилагат от 20.09.2011 г.