През изминалият месец в Домът на хумора и сатирата в Габрово бе представена книгата на проф. Венелин Терзиев "Политики и инструменти за социално развитие" в едно нетрадиционно послание с песните на талантливия силистренец Йордан Марков

Венелин Терзиев е един изключително продуктивен изследовател, посветил голяма част от трудовете си на теми, свързани със социалната политика и социалното подпомагане. Венелин Терзиев е доктор на икономическите науки, доктор на науките (Национална сигурност) и доктор на науките по социални дейности. По настоящем е професор в Русенски университет "Ангел Кънчев" и в Националния военен университет "Васил Левски" в гр. Велико Търново. Заемал е редица ръководни длъжности в Министерството на труда и социалната политика и в частния бизнес, което детерминира практикоприложния характер на голяма част от неговите научни изследвания в областта на икономиката и управлението на различни йерархични нива.

Има повече от 800 научни публикации в различни издания на български, руски, английски, френски и немски език, като голяма част са в реферирани издание на SCOPUS иWeb of Science. Изнасял е десетки пленарни доклади на научни форуми в България, Русия, Гърция, Сърбия, Северна Македония, Косово, Черна гора и Чехия.

Проф. Маруся Любчева от Университет "Проф. д-р Асен Златарова" в Бургас и председател на Черноморския институт казва следното за новата му книга:

Книгата "ПОЛИТИКИ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ" успя да задържи интереса ми за-щото вниманието ми през цялото време се насочваше към устойчивото развитие. Без изобщо устойчивото развитие да е обект на обсъждане, дори споменаване в текстовете. Почти феномен. Но всъщност не толкова неочакван за човек, който търси проекциите на устойчивото развитие в практическия живот, както прави ав-торът. Всеизвестен е фактът, че социалните дейности/ процеси са единия от стълбовете на устойчивото раз-витие. И вероятно това е причината да намеря тази връзка в книгата, без тя да е демонстрирана. Оценявайки дори самото заглавие на книгата "Политики и инструменти...", може да се каже, че то звучи като резонанс в една реална среда, в която цялата социалната сфера се подчинява на определени политики, които могат да я направят ефективна, но могат и да създадат хаос, от който цялата верига, започвайки от управлението дости-гайки до последния човек, към когото тя е насочена, може да се люшка в една или друга посока. Дори при добър инструментариум една непремерена политика не би могла да бъде полезна.

Защо политики? Разглеждайки социалната система като такава, безспорно трябва да отчетем, че политиката е всичко. От нея започва организирането на всички елементи в системата и с нея завършва създаването на услуга за всеки член на обществото. Като рамка, в която се поместват администрациите, приоритетите, мерките, започвайки с анализ както на състоянието, така и на достиженията и сравнение с други подобни, завършвайки с качеството на всяка предлагана услуга.

Защо инструменти? Методологиите и методите са пътят, по който една политика се превръща в реалност и получава своите практически измерения. Винаги трябва да се има предвид, че инструментите могат да бъдат различни и е добре те да бъдат актуални за да резултират в ефективност. Точно по тази причина политиките и инструментите трябва да се разглеждат в синхрон.

Защо развитие? Всяко действие в една държава има своето социално измерение и очертаваща се перспектива на повишено благоденствие за всички социални групи или индивиди. Предназначението на социалната система е да осигури качеството на живот на всички граждани, независимо от тяхното образование, статус, групова принадлежност и да създаде среда за обществена толерантности и перспектива. Всяко следващо състояние на системата е проекция на перспективите и развитието.

Разглеждайки политиките и инструментите, авторът прави перфектното съчетание за резултатно ориентирани действия като част от устойчивото развитие и част от устойчивостта и сигурността на всяка система. Връзката политики - инструменти е ключът към системността и превръщането на теоретичните модели на управление в оперативни схеми чрез логистични матрици по елементи.

Това интегриране е най-голямото достижение на труда на проф. Терзиев и то се позиционира във всяка глава, като главите представляват определени зони от социалната система на страната.

Решенията на отделните глави отразява последователност по оста изследване на социалната политика - социална икономика - социално развитие и в тази релация формулираните социални модели се превръщат в реални.

В рамката, очертана от темите на трите глави, се обсъждат основните проблеми на социалното подпомагане, неравенствата, бедността, моделите на социалното развитие, перспективите на социалната икономика и социалните предприятия. На пръв поглед леко откъснато от първите две теми стои третата глава "Продължаващото професионално обучение в България като инструмент за социално развитие", но по-задълбоченото обсъждане поставя този акцент в центъра на социалното развитие и го свързва естествено с първите две. Основната причина за това се корени във факта, че съвременното социално развитие се валидира с нови знания , умения и компетентности, които се постигат с непрекъснато обновление на базата знания. Ако говорим за икономика, базирана на знанията, то съвсем адекватно е да говорим за социални дейности, базирани на съвременни знания и умения. Именно тези нови знания, умения и компетентности могат да донесат необходимата социална сигурност, която авторът извежда като акцент на социалната политика и на социалната икономика.

Този заключителен анонс на книгата прави сигурна релацията развитие - сигурност - компетентност. Тази релация връща дебата и в първата глава, като я свързва с изследователските модели и във втората, търсейки сигурността на социалната икономика.

С други думи книгата определя една визуална цикличност с формално начало социално развитие, преминавайки през моделирането на социалната икономика, завършвайки с обучението, което, детерминирано като продължаващо, отново връща системата към определяне на ново състояние в социалното развитие.

Книгата е богато илюстрирана с фактологичен материал, който подчертава богато асоциативно разсъждение и изграждане на взаимовръзки, които могат да определят проекциите на една силна бъдеща социална политика с принадлежащия й инструментариум.

Добрина Минкова - директор на Градската библиотека в Севлиево казва, че за първи път вижда подобно представяне на книга, което е заредено с толкова много и различни послания. Оказва се, че писаното слово достига до читателя по един нетрадиционен и много интересен начин, а младият и изключително талантлив изпълнител Йордан Марков дарява аудиторията с толкова позитивна енергия и топлота.

Представянето на книгата е в конферентната зала на хотел "Севлиево плаза" на 22 ноември 2019 г. от 17.30 ч..