В ИМЕТО НА НАРОДА ЗАКОННОСТТА ПЕЧЕЛИ

Силистренският административен съд реши, че по делото срещу кмета на община Силистра правото е изцяло на моя страна и в решението си постановява, че поведението на кмета и администрацията за игнориране на гражданите е в разрез със законите и е недопустимо. Съдът го задължава да си изпълни задълженията по закон и осъжда Община Силистра да плати и разноските, направени от мен за делото в размер на 10,45 лева.

Цялото решение може да прочетете по-долу в материала.

А тези разноски,макар и малки, за това че институцията не си върши работата, ще бъдат платени от бюджета на общината - тоест от гражданите. Въпросът е принципен, защото когато институциите не си вършат работата, гражданите плащат. Губим стотици хиляди в България, заради своеволието на администрацията, плащаме и възнаграждения на юрисконсулти, които не се явяват по делата и не защитават интереса на общината(на гражданите). А делото, което заведох беше в интерес на гражданите, а не не за мой материален интерес, за гражданска кауза - за едно по-добро и прозрачно управление. Управление, в което мнението на гражданите ще има значение и в което администрацията няма да си позволява своеволия. То беше насочено срещу своеволието им. Ако решат могат и да обжалват, но е по-добре да изпълнят решението, защото цената която ще платим тогава, ще бъде много по-голяма. Благодаря на всички, които ме подкрепяха: "Ако спечеля, печели цял народ..." В.Левски.

--

Р Е Ш Е Н И Е

№ 87

гр. Силистра, 25.07.2017 г.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Административен съд Силистра, в открито съдебно заседание на единадесети юли, две хиляди и седемнадесета година, в състав: съдия ПАВЛИНА ГЕОРГИЕВА, при участието на секретаря Румяна Пенева, разгледа докладваното от административния съдия П. Георгиева А.Х.Д.№ 143 / 2017 г. по описа на Административен съд Силистра, и, за да се произнесе, взе предвид следното :

Производството е по реда на чл. 145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, във вр. с чл. 40, ал.1 от Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/.

Образувано е по жалба на Д.В.П. *** против мълчалив отказ на Кмета на община Силистра по Заявление с вх. № 3858 от 16.05.2017 г. за достъп до обществена информация.

Жалбоподателят излага доводи за незаконосъобразност на оспорения мълчалив отказ, тъй като специалният закон за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ отрича възможността за формиране на мълчалив отказ, а задължава ответника да се произнесе с изричен акт независимо от съдържанието на волеизявлението. Моли за отмяна на оспорения акт, за връщане на преписката на административния орган с указания за изрично произнасяне и за присъждане на сторените по делото разноски.

Ответникът - Кметът на община Силистра, не ангажира становище по жалбата.

Съдът, след като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с доводите на участвалата по делото страна, приема за установено от фактическа страна следното:

Със Заявление за достъп до информация /по образец/ с вх. с вх.№ 3858 от 16.05.2017 г. жалбоподателят е поискал да му бъде предоставена информация относно следните обстоятелства:

1/ общата стойност на изпълнението на проект по ПУДООС "ДА ВЪЗСТАНОВИМ ПЪТЯ КЪМ НАШАТА ИСТОРИЯ-КРЕПОСТТА "МЕДЖИДИ ТАБИЯ", гр. Силистра", реализиран през 2016 г. по тема "Обичам природата и аз участвам";

2/ разходите по изпълнение на различните видове дейности - общо за почистване, общо за монтиране на пейки, общо за ремонт на стъпала, респ. общата стойност на всички дейности;

3/ закупените материали за реализация на проекта - общо за растения, строителен материал, пейки, люлки, балчишки камък, респ. общата стойност на всички материали;

4/ как техническото задание на проекта предвижда да бъдат ремонтирани начупените стъпала тип "Балчишки камък". Техническият проект предвиждал ли е всички начупени стъпала, влизащи в обсега на изпълнение на проекта, да бъдат подменени, а не ремонтирани по някакъв друг начин;

5/ имената и длъжността на експертите от ПУДООС, одобрили и приели изпълнение на проекта;

Информацията е поискана в електронен вариант.

В 14-дневния срок, установен с чл. 28, ал. 1 от ЗДОИ, изтичащ на 30.05.2017 г. - вторник, присъствен ден, както и към настоящия момент, адресатът по заявлението не се е произнесъл изрично.

Съдът е коментирал своевременното подаване на жалбата с разпореждане от 27.06.2017 г.

Жалбата е процесуално допустима за разглеждане по същество. Насочена е срещу административен акт, годен за съдебен контрол за законосъобразност.

Преценена по същество, същата е основателна поради следните съображения:

Легалното определение на понятието "обществена информация" се съдържа в чл. 2, ал. 1 от ЗДОИ, според която разпоредба в обсега й попада всяка информация, свързана с обществения живот в Република България, даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти. Съгласно цитираната дефиниция, всички данни относно обществения живот, съдържащи се в документи и други материални носители на данни, създавани, получавани или съхранявани от задължените по ЗДОИ субекти, представляват обществена информация.

Описаната в заявлението информация съдържа признаци за квалификация на поисканата информация като обществена, тъй като е свързана с благоустрояването на публични територии и обекти, предназначени за общо ползване с публични средства. Информацията за конкретния способ на реновиране чрез финансиране чрез ПУДООС се създава, поддържа и съхранява в административния орган, тъй като община Силистра е страна по съответните договори, сключени по повод финансирането чрез ПУДООС.

Кметът на община Силистра се явява орган на изпълнителната власт и попада измежду задължените субекти по чл. 3, ал. 1 от ЗДОИ, респ. негово задължение е да предоставя на гражданите информация, която е създадена в кръга на неговата компетентност и е налична. Следователно ответникът се явява надлежен адресат по заявлението.

Поради липса на формиран изричен акт, съдът е препятстван да извърши проверка за отменителни основания по чл. 146, т. 1, 3, 4 и 5 от АПК - проверка за валидност, нарушения на процесуалните правила в тесен смисъл, приложение на материалния закон и съответствие с целта на закона-правомощия на съда, вменени с разпоредбата на чл. 168 от АПК.

От правна страна: Разпоредбите на специалния ЗДОИ императивно вменяват в задължение на субектите по чл. 3 от ЗДОИ, в случая кмета на община Силистра, в опреден от закона 14-дневен срок, изрично да се произнесе по заявлението/ чл. 28, ал. 2, чл. 38 и чл. 39 от ЗДОИ/. Характерът на регулираните със закона отношения - достъп до обществена информация,е наложил засилена защита на правото на информираност на заинтересованите лица, която информираност следва да се обезпечи чрез дължимите мотиви на акта. Последните представляват изложение на фактическите и правни съображения, обусловили съдържанието на волеизявлението. В процесния случай съдържанието на волеизявлението е отказно, предвид въведената чрез общата разпоредба на чл. 58 от АПК фикция за приравняване на мълчанието към последиците на отказ. Законодателят обаче, чрез посочените по-горе текстове на специалния ЗДОИ - чл. 28, ал. 2, чл. 38 и чл. 39 от ЗДОИ, разписващи материално-правно задължение на органа за мотивирано произнасяне, е обвързал липсата на изрично произнасяне със санкцията за порочност на мълчаливия отказ. Само на това основание разглежданият мълчалив отказ се явява незаконосъобразен, поради което подлежи на отмяна-отменителен порок по чл. 146, т. 2 от АПК.

На основание чл. 173, ал. 2 от АПК, административната преписка следва да се върне на административния орган за изрично произнасяне по заявлението, като му се определи срок за издаване на акта, съобразно чл. 28, ал. 1 от ЗДОИ.

При този изход на делото и съгласно чл. 143, ал. 1 от АПК, основателна е претенцията на жалбоподателя за присъждане на направените по делото разноски - 10 лева внесена държавна такса и 0,45 лева - такса превод.

Водим от изложеното и на основание чл. 172, ал. 2 от АПК, АС-Силистра

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ по оспорване на Д.В.П. *** мълчалив отказ на Кмета на община Силистра по Заявление с вх.№ 3858 от 16.05.2017 г. за достъп до обществена информация.

ИЗПРАЩА административната преписка по Заявление на Д.П. с вх. № 3858 от 16.05.2017 г. за достъп до обществена информация на кмета на община Силистра за изрично произнасяне по подаденото заявление, като му определя 14-дневен срок за произнасяне, считано от получаване на съдебното решение.

ОСЪЖДА община Силистра да заплати на Д.В.П. *** разноски по делото в размер на 10,45 /десет лева и четиридесет и пет стотинки/.

Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.