Съгласно заповед* на министъра на околната среда и водите, в едномесечен срок експертите на РИОСВ-Русе извършиха контролни проверки за наличие на замърсяване и нерегламентирани сметища в близост и в речните корита, в 22 общини, които попадат в териториалния обхват на инспекцията.

На кметовете на общини и населени места са дадени 36 предписания за почистване на установените замърсени терени. За констатирани нарушения на Закона за управление на отпадъците са съставени 17 акта за неупражнен контрол на дейностите, свързани със събиране и транспортиране на битови отпадъци.

Преди проверките, кметовете на общини получиха предупредителни писма. Десет от тях са извършили почистване и са предприели мерки за недопускане замърсяване на речните легла. Това са Тутракан, Русе, Сливо поле, Ситово, Самуил, Ветово, Разград, Лозница, Бяла и Ценово.