Агробизнес център/Бизнесинкубатор - гр.Силистра е учреден като сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Учредители на АБЦ/БИ - Силистра са представители на: Община Силистра, Бюро по труда - гр. Силистра, Агенцията за икономическо развитие и инвестиции, Силистренска търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара, СД "Фаворит"-представител на частния бизнес, банка ДСК. Сдружението е регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел под името "Агробизнес център/Бизнесинкубатор".