ЗММ "СТОМАНА" АД е фирма с дългогодишeн опит и традиции в машино-строителния бранш. Основана през 1945 година в Силистра, до 1991 г. тя е един от големите производители на металорежещи машини и оборудване за леярската промишленост в България. През 1991 год., с оглед осигуряване на възможности за ефективно управ-ление на бизнеса в условията на бързо променяща се и високо конкурентна среда, фирмата преориентира производствената си дейност в разработване и производство на дървообработващи машини.

Отличителна характеристика на предприятието е възможността за бързо и качествено проектиране и производство, дължаща се на потенциала на персонала и добрите производствени и технологични мощности.

През последните години ЗММ "СТОМАНА" АД развива много богат асор-тимент от изделия за дървообработка - едно-, две- и много операционни машини, абрихти, щрайхмуси, пробивни машини, циркуляри, фрези, банцизи, стругове, канто- и ленто-шлайф машини, кантозалепващи машини, аспи-рационни уредби.

Продуктите ни притежават CE сертификат, отварящ широко пътя към световните пазари. Марката NIKMANN MASCHINEN под която се предлагат машините ни придобива все по-широка популярност в България и на световните пазари.