Регистрация на фирми, правни консултации в областта на търговското, трудовото, данъчното, осигурителното, вещното и наследственото право. Консултации в областта на обществените поръчки, концесиите, търговете и др. Изготвяне на всякакъв вид документи - проекти на договори, нотариални актове, пълномощни, декларации, заявления и др.