В часовете от гимназиалното всекидневие - в часа по български език с 10б клас при представяне на устно изказване на тема, избрана от ученика, г-жа Ванушка Димитрова подкрепи предложението на Илайда Бейти и увлече класовете, на които преподава, да се включат в дарителската кампания на Дунавско-Карпатска програма на ВВФ - Световен фонд за дивата природа за спасяване на риса и пандата. Така учениците заявиха своята гражданска активност и причастие към опазване на застрашените видове. Получените сертификати и плюшени рисове и панди бяха признание и емоция от стореното добро. Така обучението по български език за развитите на устната реч се превърна в последващо обучение в гражданска отговорност към света, в който живеем всички.