Спечелен е проект "Училищният двор - цветен и красив" към Националния конкурс на МОСВ и ПУДООС "За чиста околна среда - 2014г.", който ще се проведе за периода месец юли - октомври 2014г. Този проект е свързан с облагородяване, естетизация и обзавеждане на пространството около главния вход - място за училищни чествания и събития чрез подмяна на настилки и намаляване площта им, създаване за сметка настилките на нови зелени площи, оборудването им с пейки, стойки за паркиране на велосипеди и засаждане на декоративна растителност. Реализирането на този проект ще допринесе за изграждане на отговорно поведение и екологично самосъзнание и култура у учениците на нашата гимназия при опазване и подобряване на училищната среда, както и развиване на естетически вкус, предизвикващ естетически възприятия.